23 Januari 2017

Forum Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologi

Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia – Agroteknologi.web.id laalyarhcitepyoerayy aahcarraahcar, hpinebhar, jew launghcar, sayyhpaatwainaapainmyarr nhaint lhu aasaatko saat htein nhaint myaha in tainraan hphoet aasonepyu aahkyarr htotekone myarraatwat tirahcsaranmyarr, a pain myarr nhaint mhao eat hcitepyoemhu nhaint mwaymyauurayy hpyitpartaal . laalyarhcitepyoerayy aahtine myarr k lhu yainkyaayymhu eat hkyaee myahaout hkyinn yainkyaayymhu eat hpwanhpyaoetoetaatrayy ko pyoe htaung k aahcarraahcar ko po shan naysuumyarr k hpaantee mwaymyauu myoehcate mahtwatr laalyarhcitepyoerayy mhar aadhik hpwanhpyaoetoetaatmhu hkaesai . hcitepyoerayykand eat laelarmhu hcitepyoerayy sippanpanyar aahpyit luusimyarr sai . hcitepyoerayykand eat samine a nhait htaungpaunggmyarrhcwar eat nout kyaww kwarh nhaint inneat hpwanhpyaoetoetaatrayy ko aalwan kwalpyarr hkyarrnarr tae rarseutu, yainkyaayymhu myarr nhaint naeepanyarmyarr aarr hpyint maunggnhain hkyinn nhaint saatmhaathkae sai . aakyeehcarr monoculture laalyar hcitepyoe aapaw aahkyayhkanpyee hcaatmhu laalyarhcitepyoerayy aadhik hcitepyoerayy naeehcanait hpyitlarsai .

hkayatsait agronomy, hcaatrone mwaymyauurayy, htokaeshoetsaw poesaatsayy nhaint dharat myay sya jar nhaint naeepanyarsinerar toetaatmhutwayaahpyit agrochemicals aamyarraapyarr kihchc myarrtwin sisisarsar hcitepyoemhu mha aahtwatnhuann toemyahain sawlaee, taithkyanetaee mhar kyaal pya an gayhahcanait pyethceemhu nhaint aapyet sabhaw lhu kyannmarrayy ko aakyoesaatroutmhu myarr hcay kya pye . tirahcsaran u yyaarin htellmhar rwayhkyaal mwaymyauurayy nhaint hkayatsait a lae a kyint aalarrtuu a sarreat output ko toemyahain hkae kya paymaal tirihcsaran luumhuhpuulonerayynhaint paatsaat. hcoerain puupaan mhumyarr nhaint pati jew sayymyarr rae kyannmarrayy aapaw saatroutmhu myarr, kyeehtwarr hawmone myarr nhaint lae hcaatmhujone a sarr htotelotemhu twin aasonepyu aahkyarr dhartupahchcaee myarr htamyawwat taw muu pye . suuthoet aamyarraapyarr ninengantwaymhar tarrmyit patepain hkaesawlaee myoeroebej pyupyin htarrsaw saatshi, hcitepyoerayy taithku toelar aahcateaapine hpyitkyasai . hcitepyoerayy aahcarraahcar htotelotemhu nhaint ray hceman hkaant hkwal mhu pomo myetnharhcar tait aarayaatwat aapaw swaynway ngyinn hkone myaha in tainrayy hpyitkyaungg kambharlonesinerar pyanarmyarrko hpyitlar kyapartaal . myayaoutray hcu lwhar myarr lyawwkya aaparaawain myayyar nhaint ray aarainnaamyitmyarr ko sisar pyethceehkyinn, makyaarsayyme saalhcunhaitmyarraatwin laelar hkaepyee, nhaint hcitepyoerayy nhaint kambharkyeepuunwaylarmhu aapaw laalyarhcitepyoerayy eat kambharlonesinerar puu nway lar mhu eat saatroutmhu sell a pyi a w narrlai sabhawpout kyasai mahote . Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia – Agroteknologi.web.id

aadhik hcitepyoerayy htotekone myarr aamyin kyaal aahcarraahcarmyarr, aamyahain, launghcar nhaint konekyam shoet aotehcuhpwal ninepartaal . tikyatae aahcarraahcarmyarr ko hce reraal ( aahcae), hainnseehainnrwat, aaseeaanhaan, hcarrsonese, sarr nhaint nan sar parwainsai . aamyahain war gwm, soe mwhaayy, shaw, poe nhaint pite saan thoet parwainsai . konekyam sait nhaint warr thoet parwainsai . aahkyarr aasonewainsaw pahchcaeemyarrko laeehtokaeshoetsaw resins, soe sayymyarr, muuyaitsayywarr, ray mwhaayy, jew launghcar nhaint htokaeshoetsaw hpyat paannmyarr nhaint pyoehkainn a pain aahpyit taansar sain htotekoneaahpyit a pain myarr, k htotelote naykyapartaal . kambhar a lu pya samarr t u kyaw tatiy sar waansaungmhukand dutiy laalyarhcitepyoerayy aatwat aalote hpyitkyaungg, hpwanhpyaoe pyee ninengantwaymhar hcitepyoerayy lotesarr twayrae rarhkinenhuann hpyitsawlaee aatate aamyarraapyarr rarhcunhait sisisarsar lyawwkya hkaesai . Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia – Agroteknologi.web.id

aasopar hcakarrlonehcitepyoerayy ager, laal pyinnhaint cultura, hcitepyoehkyinn shoetmahote kyeehtwarrlar rar mha, l kyatangya agricultura tait nhaawinnpine twin a layyapongya aain ya g li litelyawwnyehtway hpyitpartaal . dar kyount laee purwatsate, hkya kaung myarrnhaint ambrosia poe aahkyahoet myoehcatemyarr aatwat laelar hpyitpartaal paymaal hcitepyoerayy myarrsaw aarr hpyint lhu lhuutsharrmhumyarrko rainywhaann sai . laalyarhcitepyoerayy lae kyang hphoet aahcarraahcar, hpinebhar, saittaw htwat pahchcaeemyarr, haw re kar hkyaar kout pell seenhaanmyarr, suuthoeteat saathcaut waansaungmhumyarr ko aaparaawain bhawako hteinsaimraan saw konehcai, htoteloteraan sabharw sayanjart sonehcwal hphoet ko solosai . i sai nhaint aadhipparal hcitepyoe laalyar hcitepyoeshoetmahote agronomy nhaint paannmaran, a pain eat hcitepyoemhu aatwat aarrlone wawharramyarr, tirihcsaran u yyaarin nhaint saittaw parwainsai . tait u k gunhtuu taithkartaitran twin aadhikaaarr hpyint sabharw aarr hpyint aahtuu kyaut maat hceman hkaant hkwal mhu a lae a kyint nhaint hpwanhpyaoerayy nhaine yhain kyaal pya an sai htaat luu ko aasonepyupone haungg rae kyaarkyaar hceman hkaant hkwal mhu l i aapaw aahkyayhkanpyee, saittaw nhaint hcitepyoerayy a kyarr htarr lyet shieat . dartaungmha suuk silviculture ( saittaw myarreat hceman hkaant hkwal mhu) nae hcitepyoerayy a kyarr aasipanyar lwhaellpyaungg hkyinn nhaint htauttuu eat kyeemarrsaw ngwaypamarn shi kwayarngya aasiaamhaatpyu sai . a hcain a lar hcitepyoerayy aatwat, nhaithku makyaarhkanasaattam agroforestry mha u saung, pain sayy ngaal tae myaypineshin myarraapaw paungghcaut kyasai .


Gambar DipoDwijayaS-top-markotop
Ayo Diklik Dan Bergabung Bersama Adsensecamp Ayo Diklik Dan Bergabung Bersama PTC Indo Ayo Diklik Dan Bergabung Bersama KlikAjaDeh Ayo Diklik Dan Bergabung Bersama IklanBlogger Ayo Diklik Dan Bergabung Bersama KlikSaya Ayo Diklik Dan Bergabung Bersama MuatIn Ayo Diklik Dan Bergabung Bersama Nusaresearch Ayo Diklik Dan Bergabung Bersama PekerjaONLINE Ayo Diklik Dan Bergabung Bersama 8Share
Gambar DipoDwijayaS-ok